Brandmaster Logo symbol

Varumärkeshantering: Skapa, lansera och vårda ett varumärke

Brand Management

Varumärkeshantering är ett flitigt använt begrepp. Det syftar till hur varumärke för en organisation eller produkt används i olika situationer. Målet är att ha byggt en gedigen grund som gör att när varumärket senare används i kommunikation i t.ex. reklam hjälper till att bygga en relation mellan målgrupp och produkt/företag. 

Att hantera varumärken kan delas upp i tre faser:

 1. Arbetet med att bygga upp och skapa ett varumärke går ut på att lägga grunden för utseende, användning och attityder till företag och produkt.

 2. Lansering av varumärket säkerställer att den nya produkten eller den nya satsningen på rebranding blir lyckas.

 3. Det löpande arbetet med brand management som bygger vidare på de två tidigare faserna.

Att skapa ett varumärke

Att ta fram ett koncept för varumärket görs oftast i samma veva som företaget grundas. För företag som säljer produkter under separata varumärken är det inte heller ovanligt att ta fram ett nytt varumärkeskoncept för en ny produkt lång efter att företaget är lanserat. Rebranding, att helt göra om varumärkesidentiteten och profilen för en organisationen faller också under kategorin att skapa ett varumärke.

Kortfattat går skapandet ut på att fastställa affärsidé, mission, vision, målgrupper, varumärkeslöfte värderingar, positionering och varumärkesidentitet. För att kunna definiera varumärket är det därför viktigt att göra noggranna förberedelser och undersöka nuläge och önskat läge.

 • Lär känna er marknad | Vilka är era kunder och konkurrenter? Vad är ert erbjudande? Vad lockar potentiella kunder? Jämför er själva med konkurrenterna, var insatt i möjliga utmaningar och hur ni kan särskilja ert varumärke och utbud.

 • Förstå era kunder | Vad behöver era potentiella kunder? Okunskap gör det omöjligt att positionera varumärket och ert erbjudande. Med förståelse kan ni skapa er varumärkesidentitet och hur organisation och tjänster/erbjudande ska presenteras. Varumärkespositionering helt enkelt.

 • Paketera varumärket | Med rätt grund är det nu dags att skapa den visuella identiteten. Färg, form, logotyp, tonalitet, fonter och bildspråk är del av det visuella som ska spikas.

Inför lansering är det viktigt att förankra alla beslut tagna kring varumärket med ledningen. Marknadsavdelning och ledning ska tillsammans komma fram till en strategi för varumärket; hur det ska kommuniceras ut internt och extern samt hur man säkrar ett konsekvent arbete och användning av framtaget material.

När alla delar är satta ska nyckelpersoner som arbetar med varumärket involveras: copywriters, innehållsskribenter, fotografer, formgivare med flera. De behöver vara med och ta fram nytt material inför lansering och sätta mallar som ska användas framöver.

Fas 2: Varumärkeslansering

Ett varumärke föds. Inför lansering är det bra att ha satt upp lite mätvärden och mål för att följa upp och se om varumärkeslanseringen kan anses vara lyckad. Har det uppmärksammats i medier? Får ni positiv respons från tilltänkt målgrupp? För rebranding eller lansering av nya produktvarumärken: tar anställda till sig direktiv om kommunikationen?

 • Planera lanseringen | Vad sker i vilken ordning? Skapa en tidsplan för lanseringen med tydliga tidshorisonter och mål.

 • Färdigställ allt marknadsmaterial | Innan lanseringen görs ska det grundläggande kring visuell identitet vara spikat och enkelt gå att distribuera inom (och utanför) organisationen. Skapa mallar och material som behövs i samband med lanseringen. Ha en plan för hur mer material skapas.

 • Koordinera kollegor och nyckelpersoner | Kom ihåg att inkludera kollegor och externa aktörer. Involvera inte bara de som arbetar med varumärket – det är viktigt att synliggöra för medarbetare om rådande riktlinjer, var material finns, hur det ska användas och hur kommunikationsplanen ser ut. Externa aktörer i form av återförsäljare kan behöva uppmärksammas på det nya materialet.

 • Tänk på tillgänglighet | Se till att allt material och den visuella identiteten är lättillgänglig och användbar. Har varumärket arbetats om behöver alla gamla filer för logotyp eller materialmallar tas bort eller bytas ut. Skicka inte ut filer som sparas ner lokalt – håll er till en central distributionsportal. Säkerställ brand consistency, konsekvent presentation av varumärket.

 • Håll er till planen | Förankrat med ledningen och tydligt genomtänkt och planerat i förväg är nyckeln till en friktionsfri lansering. Se till att ha fått godkännande från alla parter innan lanseringen drar igång för att förhindra ändringar i sista minuten.

Löpande arbete – att vårda varumärket

Strategin är lagd och varumärket lanserat. Arbetet är tar inte slut där. Det krävs aktiv hantering för att se till att ingen frångår det som presenterats i varumärkesriktlinjerna. Marknaden och företaget utvecklas och det skapar nya behov av att ta fram material, justera kommunikationen eller ändra mallar. Håll dig steget före och behåll kontrollen.

 • Vårda varumärkesresurserna | Ha central förvaring och distribution av allt marknadsmaterial och varumärkesidentiteten. Se till att alla inom organisationen känner till plattformen och bejaka användning genom att hålla material uppdaterat, organiserat och gallrat från inaktuella filer.

 • Etablera kommunikationsrutiner | Tydlighet i hur marknadsinsatser, kampanjer, materialuppdateringar och varumärkesinformation kommuniceras. Med väletablerade kommunikationsrutiner minskar felkommunikationen och marknad får bättre kontroll.

 • Samarbeta med andra avdelningar | Låt marknadsföring och brand management vara styrt av marknad, men låt andra avdelningar komma till tals och var öppen för feedback och förslag. Vidareutveckla varumärkesmaterialet tillsammans för att säkerställa att allt material styrs centralt.

 • Analysera resultaten | Ha mätpunkter att analysera och jämföra med. Mät hur arbetet går och om varumärket stärks över tid.

Väletablerad brand management ger positiva effekter över hela organisationen. När det finns pålitliga rutiner och arbetsflöden är det med troligt att varumärket nyttjas på rätt sätt. 

Fler tips hittar du i vårt white paper

Fler tips på varumärkeshantering hittar du i vårt white paper som du laddar ner utan kostnad genom att följa knappen nedan.

New call-to-action