Brandmaster Logo symbol

Brand Management och riktlinjer för varumärkesidentitet

Brand Management Branding

Ett varumärke är inte ett statiskt objekt. Det är en levande organism som påverkas av sin omgivning som är i konstant förändring i form av nyheter, trender och samtida händelser.

Trots att omvärlden är föränderlig måste varumärket lyckas bibehålla sin kärna så att det fortfarande går att känna igen. Det är varumärkesidentiteten som gör att varumärket på direkten kopplas till era varor och tjänster, och som bygger relationen med era målgrupper. Kundlojalitet och uppfattning om organisation och varumärke bygger alltså på identiteten. 

Tack och lov har de flesta företag redan förstått vikten av att ha en genomtänkt varumärkesidentitet och hur det stöttar i företagets tillväxt. Men det är få som faktiskt fokuserar på brand management. Undersökningar visar att arbeta med branding blir en uppgift som faller på någon på marknadsavdelningen, fast sällan som huvudsyssla. Frågan blir då hur mycket tid de faktiskt kan lägga på varumärkeshantering (brand management) när annat pockar på uppmärksamheten.

Riskerna med inkonsekvent Brand Management

Utan rätt fokus uteblir varumärkeshanteringen. Det räcker inte att ha riktlinjer för varumärkesidentitet på plats, det måste finnas kontroller för att de efterföljs och processer för  hur material och marknadsföringsresurser hanteras. Innan ni vet ordet av kommer kollegor jobba fram material som inte ser ut att representera varumärket

Oavsett företagsstorlek är varumärket den viktigaste resursen. En studie av konsultföretaget Millward Brown/Kantar avslöjar att starka varumärken kan lägga sin prisstrategi 13% högre än konkurrenter med svagare ställning på marknaden, ett resultat som är direkt kopplat till styrkan på varumärket. Brand Management kan alltså direkt kopplas till vinstresultat.

Med andra ord, ett starkt varumärke är ett varumärke med tydlig identitet. En identitet som följs och efterlevs. 

Självfallet ser behovet av brand management olika ut för olika organisationer – det finns inget rätt och fel. Men, det finns ett par nyckelfaktorer som är nödvändiga att ha koll på för att genomföra lyckad branding och att kunna arbetade vidare med sitt varumärke. 

Ta kontroll över er branding

Det är alltså viktigt att ta kontroll över varumärket. Att ta kontroll över hur det hanteras inom organisationen för att påverka hur det uppfattas externt. Det är speciellt viktigt i rådande tider där sociala medier, influencers och enskilda personer har stor påverkan i att influera narrativet. Genom att ha en stark identitet är det lättare att hålla en konsekvent linje i hur ni presenteras och uppfattas; brand consistency, tydlighet och differentiering från konkurrenterna helt enkelt.

En nyckelfaktor för att uppnå kontroll är att ha en genomarbetad strategi och plan. Det är inte en engångsgrej som klubbas igenom och förblir oföränderlig – det gäller att kunna anpassa ifall marknaden ändrar sig och exempelvis lägga om strategin när det finns ökat behov av närvaro på sociala medier.

Tyvärr hamnar också denna essentiella del av brand management ofta i skymundan. Det beror helt på hur ledningsgruppen värderar varumärkesbyggande insatser och behovet av att ha en strategi för branding. Är det viktigt, helt oviktigt eller trevligt om det fanns? 

Vi antar att ledningen inser vikten av att ha en strategi på plats och ger rätt uppbackning. Hur säkerställer ni att brand management implementeras i hela organisationen? Låt oss titta på de grundläggande nyckelfaktorer som är viktiga att jobba med på någon nivå för att lyckas med brand management.

BrandCenter-blue-bgr

Se till att alla i organisationen förstår varumärket

Om inte alla medarbetare förstår varumärket kan ni inte heller förvänta er att de ska använda det på rätt sätt. Det är oerhört viktigt att kollegorna har en korrekt uppfattning om varumärket och hur det ska användas samt en inblick i varumärkesstrategin. De måste också veta var de hittar alla resurser som hör till varumärket: annonser och filer, varumärkesriktlinjer och varumärkesplattformen.

Ha riktlinjer för användning av varumärket på plats

Hur ska varumärket användas? Presentera varumärkesidentiteten med färg och form och tydliga exempel på vad man får och inte får göra med loggan, språket eller produktbilder. Riktlinjerna ska vara lätta för alla att hitta och ta del av.

Effektiva och dynamiska arbetsflöden

Digitaliseringen har skapat nya förväntningar på snabba leveranser och att själv kunna hitta rätt material. Undvik flaskhalsar i arbetet där en enskild person måste ansvara för att leverera grundläggande material så att andra kan komma igång. Förvaring online på en samlad lagringsplats för mallar, logga, webbannonser och bildbank gör det enklare för medarbetare att själva hitta vad de behöver och gör arbetet betydligt mer effektivt.

Pålitlighet och riktighet

För bättre kontroll gäller det att ha uppdaterat och korrekt underlag. Gamla versioner av logga, bilder eller annonsmallar kommer snabbt att påverka varumärket negativt och skapa en inkonsekvent upplevelse. Det underlättas med riktlinjer på plats och en enad förvaring för alla filer som kan behöva användas.

Brand Management med riktlinjer för varumärket online

Det är tämligen uppenbart vid det här laget att varumärkesriktlinjer i någon form behövs för att hantera sitt varumärke. Designelement såsom logga, paketering, produktfoton, webbdesign, profilkläder, visitkort och illustrationer som används i sociala media behöver alla följa identiteten. 

Sätt därför riktlinjerna i rätt kontext och visa upp design och exempel. Det är absolut lättast att göra i en marknadsportal, alltså en online-lösning som inte är bunden till ett intranät och som snabbt går att uppdatera

Första steget är dock att skapa sina identitetsriktlinjer för varumärket. För att hjälpa har vi skapat en kort guide med goda råd på hur ni börjar. Ladda ner den nedan.

New call-to-action